Duurzaamheid

Travellife

Het doel

YUGO Travel zet zich in om reizigers te inspireren de Balkanregio te verkennen met een sterke toewijding aan duurzaamheid. Deze beleidsverklaring beoogt transparantie te bieden over hoe YUGO Travel reizen ontwerpt die diep geworteld zijn in de natuur en gericht op betrokkenheid van de gemeenschap. Dit beleid streeft naar een vermindering van de negatieve sociale, culturele, economische en milieueffecten van de activiteiten van het bedrijf en omvat aspecten van gezondheid & veiligheid van medewerkers, partners en klanten. Wij zijn toegewijd aan het duurzaam laten groeien van onze onderneming. We erkennen dat het milieu, de gemeenschappen en culturen waarin we opereren van vitaal belang zijn voor het succes van ons bedrijf.

Verantwoord reizen is een van de kernwaarden van ons bedrijf; we streven ernaar de positieve effecten die toerisme kan hebben op individuen en lokale gemeenschappen te maximaliseren, terwijl we de negatieve sociale, milieugerelateerde en economische impact minimaliseren. Dit beleid schetst wat we al hebben bereikt, wat we momenteel doen en wat we in de toekomst hopen te bereiken. Het definieert praktijken die centraal staan in onze productontwikkeling, operaties en relaties met externe partners. Het is een werk in uitvoering voor iedereen. Daarom verbinden we ons tot de volgende doelstellingen:

 • Voldoen aan alle relevante wetgeving en duurzame ontwikkelingsprincipes integreren in kernbedrijfspraktijken op de bestemmingen en in de werkomgeving.
 • Gebruikmaken van onze positie om duurzaamheid binnen onze bestemmingen te bevorderen. Het milieu behouden en de milieuprestaties op de bestemmingen continu verbeteren.
 • Onze sociale impact optimaliseren om lokale levensonderhoud te verbeteren en toeristische uitbuiting te voorkomen, zodat geld naar de lokale bevolking gaat.
 • Duurzame informatie verstrekken in onze reisplannen om onze klanten aan te moedigen te kiezen voor duurzame reisopties.

“Onze missie is om jou aan te sporen om de geweldige Balkan regio te gaan ontdekken. Wij staan voor jou klaar om een prachtige reis samen te stellen en je een onvergetelijke Balkan-ervaring te bieden.”

Toepassing

Dit beleid is van toepassing op de partners van YUGO Travel, waaronder verschillende aanbieders van accommodaties en excursies. Maar ook schetst het zowel de interne als externe aspecten van de implementatie van duurzaamheid binnen het bedrijf. Verder biedt dit beleid klanten inzichten in onze doelbewuste inspanningen bij het ontwerpen van reizen. Hoewel het geen directe verplichtingen aan hen oplegt, dient het als een bron van informatie en transparantie met betrekking tot duurzaamheid. Dit beleid is ook van toepassing op Montenegro 4×4 Adventures en zijn partners.

Duurzaamheidsbeheer & naleving van de wet

Toewijding aan duurzaamheid

YUGO Travel is volledig toegewijd aan de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf en onderschrijft de duurzaamheidsmissieverklaring en het beleid van het bedrijf. We zullen het Travelife-platform gebruiken om verslag uit te brengen over onze voortgang op het gebied van duurzaamheid en om de voortgang te monitoren en te evalueren. We zijn toegewijd aan het (publiekelijk) communiceren van onze duurzaamheidsprestaties (via het Travelife-rapport) om de twee jaar.

Melissa Cehic, coördinator duurzaamheid, is verantwoordelijk voor het volgende: Zorgen voor een algemeen begrip van duurzaamheid en gerelateerde beleidslijnen zowel intern als extern, het ontwerpen van het duurzaamheidsactieplan van het bedrijf met input en ondersteuning van partners, de duurzaamheid van het productaanbod en de toeleveringsketen van het bedrijf verbeteren,
Coördinatie van Travelife-rapportage en certificering, regelmatig rapporteren over de voortgang en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid intern en extern, ondersteunen van interne en externe communicatie met betrekking tot duurzaamheidsbeleid en -acties.

Ervaringen, trainingsmaterialen en best practices met betrekking tot duurzaamheid zullen worden gedeeld met andere bedrijven en belanghebbenden zodra YUGO Travel gecertificeerd is en potentieel duurzaam materiaal heeft om te delen. Andere manieren om ervaringen uit te wisselen zijn via:

 • Website: voorbeeldreizen zijn buiten de gebaande paden, zodat mensen geïnspireerd raken door dergelijke unieke ervaringen.
 • Duurzaamheidsbeleid: leveranciersrichtlijnen van partners en gedragscodes voor partners en klanten.
 • Best practices door duurzaamheidspraktijken van onze partners in onze programma’s te benadrukken, bijvoorbeeld accommodaties die zonnepanelen gebruiken.

YUGO Travel zet zich in voor continue verbetering van duurzaamheidspraktijken, inclusief voortdurende monitoring en evaluatie van ons duurzaamheidsbeleid, met toegewijde medewerkers en middelen om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken. YUGO Travel volgt alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving met betrekking tot personeelsbeleid, mensenrechten, kinderrechten, landrechten, milieubeheer, wilde dieren en landgebruik. We hanteren een strikte gedragscode, inclusief een nultolerantiebeleid voor corruptie, omkoping, gedwongen arbeid en discriminatie.

Aard van het bedrijf

YUGO Travel is een inbound touroperator, een Destination Management Company die lokale diensten inkoopt en doorverkoopt aan andere bedrijven & particulieren. Yugo Travel is online gevestigd, als een Online Reisagent, verkopen we accommodaties, excursies en vervoer aan klanten via online platforms op de markt.

Bestemmingen

 • Montenegro
 • Kroatië
 • Slovenië
 • Servië
 • Bosnië
 • Kosovo
 • Noord-Macedonië
 • Albanië

HOOFDSTUK 1: INTERN BEHEER, SOCIAAL BELEID EN MENSENRECHTEN 

Dit hoofdstuk bekijkt duurzaamheid in de kern van YUGO Travel, het thuiskantoor van Ruud Peeten. Naast persoonlijk gedrag wordt ook gekeken naar het gedrag en de mentaliteit van zijn partners en toekomstige collega’s, de lokale regels met betrekking tot duurzaamheid en het milieu. Het is van belang dat iedereen die verbonden is met YUGO Travel onze doelen begrijpt en verantwoordelijk is voor de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid.

 • Afval wordt gescheiden volgens de provinciale wet in Nederland.
 • Waterafval wordt afgevoerd via het overheidssysteem voor riolering.
 • Bronnen zoals water en energie worden thuis gemeten.
 • Lokale en biologische producten worden gekocht waar mogelijk en het gebruik van kleine verpakkingen wordt beperkt.
 • We respecteren alle interne en externe collega’s, hun diversiteit en bevorderen hun welzijn waar we kunnen. Ook hun lokale cultuur en gemeenschap worden gerespecteerd.
 • We vergroten het bewustzijn van duurzaamheid onder ons team en partners door met hen te communiceren over mogelijke duurzame praktijken en succesvolle duurzame praktijken met anderen te delen.

Medewerkers

 • YUGO Travel heeft geen personeel, maar voor toekomstige medewerkers zijn de beleidsregels volgens de CAO reisbranche.
 • YUGO Travel ondersteunt zowel carrièregerelateerde als functiegerelateerde professionele ontwikkelingsactiviteiten.
 • YUGO Travel zet zich in voor het principe van eerlijke en gelijke beloning voor gelijkwaardig werk voor al zijn werknemers en contractanten, ongeacht geslacht/seks, ras, nationale herkomst, burgerlijke staat, leeftijd, religie.
 • YUGO Travel zet zich in voor het creëren van een veilige, gezonde en inclusieve werkplek/werkcultuur waar alle werknemers hun taken kunnen uitvoeren/hun potentieel kunnen herkennen.
 • YUGO Travel hanteert een nultolerantiebeleid voor omkoping, corruptie, discriminatie en schending van mensenrechten, inclusief gedwongen arbeid, mensenhandel en alle rechten van kinderen.
 • YUGO Travel verwacht deze toewijding ook van alle partners en leveranciers.

Toekomstige contracten

Lidmaatschap van een vakbond, collectieve arbeidsonderhandelingen en vertegenwoordiging van leden door vakbonden wordt niet belemmerd. Bij toekomstige werknemers wordt een formeel contract opgesteld inclusief arbeidsvoorwaarden en functiebeschrijving. Het bedrijf betaalt werknemers ten minste een leefbaar loon dat gelijk is aan of hoger dan het wettelijk minimum.
Overuren worden betaald (of tijd wordt teruggegeven als compensatie), tenzij specifieke voorwaarden met betrekking tot overuren zijn overeengekomen door de werknemer en opgenomen in hun ondertekende arbeidscontract. Toekomstige werknemers hebben recht op een vast jaarlijks betaald verlof. Allemaal volgens de CAO. Het bedrijf zorgt ervoor dat mensen niet worden gediscrimineerd met betrekking tot werving, arbeidsvoorwaarden, toegang tot training en hogere posities, vooruitgang op basis van woonplaats, geslacht, ras, leeftijd, handicap, etniciteit, religie/overtuigingen, seksuele geaardheid of op enige andere wijze.

Het bedrijf neemt geen kinderen (14 jaar of jonger) in dienst om werk te verrichten dat normaal gesproken door volwassenen wordt gedaan. En er zijn speciale werktijden en -voorwaarden voor kinderen die binnen het bedrijf werken, in overeenstemming met nationale regelgeving en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, wat de meeste bescherming biedt, inclusief de uitzonderingen onder de ILO-conventie 138.

Veiligheids- & gezondheidsbeleid

We voldoen aan alle vereisten van onze toepasselijke nationale wetten en regelgeving die bezoekers en werknemers helpen beschermen. We eisen een positieve, proactieve houding en prestatie met betrekking tot de bescherming van gezondheid, veiligheid en het milieu door alle medewerkers, ongeacht hun positie.

Onze belangrijkste toezeggingen zijn als volgt, in ons bedrijf wijden we de nodige middelen aan:

 • Zorgen dat veilige werkpraktijken worden opgezet en gevolgd.
 • Risico’s voor gezondheid en gevaren voorkomen.
 • Zorgen dat de juiste waarschuwingsborden worden geplaatst en onderhouden.
 • Zorgen dat ventilatie, temperatuur, verlichting, toilet, was- en rustfaciliteiten voldoen aan gezondheids-, veiligheids- en welzijnseisen.
 • Overleggen met medewerkers en vertegenwoordigers van gezondheid en veiligheid over veiligheid Informatie en training voor medewerkers verzorgen.

YUGO Travel heeft geen kantoor. Deze maatregelen worden serieus genomen op het thuiskantoor. Voor toekomstige werknemers wordt een veilige thuiswerkplek gegarandeerd.

Drugs & Alcohol

We hanteren een nultolerantiebeleid met betrekking tot het gebruik van illegale drugs op onze locaties of het betreden van andere zakelijke locaties (bijv. klanten) onder invloed van illegale drugs. Evenzo tolereren we niet dat medewerkers/ partners onder invloed van alcohol op het werk verschijnen. Het overtreden van een van deze punten kan leiden tot onmiddellijke ontbinding van samenwerking. Risico’s & Gevaren

Al onze medewerkers moeten potentieel gevaarlijk werk dat handmatige hantering vereist vermijden (en als het niet vermeden kan worden, voorzorgsmaatregelen nemen om het risico op letsel te verminderen).

Medewerkers moeten worden geïnformeerd over mogelijke gevaren van het werk dat ze moeten uitvoeren – chemicaliën en andere stoffen die door het bedrijf worden gebruikt – en krijgen indien nodig informatie, instructies, training en toezicht.

We zorgen ervoor dat alle materialen veilig worden gehanteerd, opgeslagen en gebruikt. We nemen voorzorgsmaatregelen tegen de risico’s veroorzaakt door brandbare of explosieve gevaren, elektrische apparatuur, lawaai en straling.

Risicobeoordeling en -beheer voor onze klanten

We erkennen dat het beoordelen van risico’s de basis vormt voor het waarborgen van de veiligheid van onze klanten en brengt ook onder onze aandacht wat we zelf kunnen doen om onze klanten te beschermen. Een goede definitie van risicobeoordeling is ‘een zorgvuldig onderzoek naar wat mensen schade kan berokkenen’. Om risico’s te beoordelen moet elke partner ervoor zorgen dat:

 • Procedures zijn ingesteld om regelmatig risico’s en eventuele noodplannen te herzien. Goede bewegwijzering om te informeren en te waarschuwen.
 • Geschreven procedures bestaan om noodgevallen te dekken.
 • Risicobeoordeling van Hotels Voedselveiligheid.
 • Geschreven voedselveiligheidssysteem (HACCP of hun eigen) procedures voor het onderhoud van apparatuur.

Ziekte

 1. Algemene Veiligheid
 • Procedures voor het omgaan met apparatuurstoringen
 • Training van personeel
 • Onderhoud van elektrische & gasveiligheid door bekwame personen algemene veiligheidsmaatregelen om letsel te voorkomen
 • Risicobeoordeling van Vervoer
 • Noodzaak van volledig gedocumenteerde voertuig- & chauffeursgegevens Chauffeur voert voorafgaand aan de reis inspecties van voertuigen uit Chauffeur rapporteert eventuele defecten
 • Gepland onderhoud
 • Noodzakelijke controles op chauffeurs en regelmatige beoordelingen Bewijs van alle geschikte licenties

2. Risicobeoordeling van andere incidenten

Geschreven procedures moeten aanwezig zijn om het volgende te kunnen afhandelen:

 • Ziekenhuisopname van een klant.
 • Ongeval tijdens een excursie.
 • Gevoelige incidenten, bijv. verkrachting, beroving, aanval Sluiting van een luchthaven.
 • Natuurrampen.
 • Terroristische aanslagen.

In geval van noodgevallen tijdens het thuiswerken, is het belangrijk om onmiddellijk de politie of brandweer te contacteren en het gebouw veilig te evacueren.

In geval van noodgevallen op onze bestemming, is effectieve communicatie met al onze leveranciers cruciaal. Zij zullen dienovereenkomstig reageren, en wij zullen met de klant in gesprek gaan om de meest geschikte oplossing te bieden.

3. Rapportage van ongevallen/incidenten

Toekomstige medewerkers moeten elk ongeval, letsel, ziekte en gevaarlijke voorvallen rapporteren. De directe getuige van het ongeval/incident moet een letselrapport schrijven en dit rapporteren aan zijn manager. Dit standaardrapport moet het volgende bevatten:

 • Namen van de betrokken partijen.
 • Tijd en datum van het letsel.
 • Exacte locatie waar het letsel/incident plaatsvond,
 • Hoe het letsel/incident is gebeurd.
 • Details van het letsel/de ziekte en de deel/delen van het lichaam die gewond zijn geraakt namen en contactgegevens van eventuele getuigen.
 • Naam en contactgegevens van de persoon die de details invoert.
 • Datum waarop de werkgever is genotificeerd

Intern Beheer: Milieu

 1. Milieubeheer van kantooractiviteiten

We zetten ons in om de directe ecologische voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten zo minimaal mogelijk te houden en volgen actief de 5R-principes (weigeren, verminderen, hergebruiken, herbestemmen, recyclen). We hebben de volgende maatregelen genomen:

Volg alle lokale en nationale regelgeving met betrekking tot milieurecht

 • Meet, monitor en evalueer het gebruik van alle gekochte goederen en producten, vooral op het gebied van water, afval, energie en koolstof.
 • Koop kantoorbenodigdheden lokaal, seizoensgebonden, fair trade, in bulk, met beperkte verpakking, indien mogelijk met duurzaamheidscertificering.
 • Print alleen indien absoluut noodzakelijk, en bij het printen, altijd dubbelzijdig op grijstinten. Papier moet altijd FSC of equivalent gecertificeerd zijn, met voorkeur voor het hoogste percentage post-consumer materialen.
 • Alle apparatuur en verlichting is energiezuinig en wordt uitgeschakeld/losgekoppeld/op slaapstand gezet als deze niet in gebruik is.
 • Waterbesparende maatregelen zijn genomen in alle gemeenschappelijke ruimtes en toiletten.
 • Afval wordt gescheiden in de volgende categorieën: plastic, organisch, papierproducten, metaal, gevaarlijk, glas, e-afval, afval naar stortplaats en wordt op de juiste manier afgevoerd door de gemeente.
 • Geluids-, licht- en luchtvervuiling wordt tot een minimum beperkt.
 • Er worden geen wegwerp- en consumptiegoederen gekocht omdat alles uitsluitend online is.
 • Het bedrijf heeft een beleid om het gebruik van wegwerp- en consumptiegoederen (vooral papier voor intern kantoorgebruik) te meten en actief te verminderen. Daarom gebruikt YUGO Travel al:

Herbruikbare draagtassen in plaats van plastic tassen;
Keramiek of herbruikbaar serviesgoed/drinkgerei/bestek in plaats van plastic/Styrofoam producten; Oplaadbare batterijen in plaats van eenmalige batterijen;
Elektronische communicatie in plaats van gedrukte materialen;
Herbruikbare waterflessen in plaats van plastic voor eenmalig gebruik;
Handdoeken in plaats van papieren handdoeken

2. Beleidsactieplan

STAP 1: Word je bewust van je huidige inkooppraktijken. Stel jezelf deze vragen. Wat koop je? Waar? Hoeveel? Tegen welke prijs?

STAP 2: Stel een formele basislijn vast en begin met het monitoren van je gebruik van verbruiksgoederen. Identificeer de producten die je koopt, eenheden en eenheidsprijs, en bepaal de hoeveelheid over tijd. Begin daarnaast, of bovendien, met het meten van je afval, hetzij op volume of op gewicht, om te bepalen hoeveel er wordt weggegooid. Het wordt aanbevolen om ook elke categorie afval te meten, zoals verschillende soorten gerecyclede materialen zoals papier, metaal, glas, plastic, enz., naast afval naar de stortplaats.

STAP 3: Definieer op basis van deze beoordeling een beleid om je gebruik van wegwerpartikelen te verminderen. Spreek je toewijding uit, noem algemene doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn, en identificeer de belangrijkste taken die je zult ondernemen om je doelstellingen te bereiken (bijv. inventariseer de producten die je koopt en identificeer welke niet noodzakelijk zijn)

3. CO2 beheer van kantooractiviteiten

Yugotravel zet zich in om zijn koolstofvoetafdruk te verminderen en streeft ernaar het aantal reizen zo veel mogelijk te beperken door:

 • Het aantal zakenreizen zo veel mogelijk te verminderen.
 • Voornamelijk per trein te reizen, ook internationaal.
 • Uitsluitend op afstand te werken.
 • Ruud heeft een hybride auto, Melissa reist alleen met het openbaar vervoer.
 • Waar mogelijk energiezuinige apparatuur en apparaten te installeren in het huis en thuiskantoor.

Het bedrijf heeft een actieve toewijding aan het verminderen van energieverbruik, wat wordt gemonitord en geïmplementeerd. Alle kamers in het huis hebben aparte elektrische verwarming. Daardoor kan hij alle verwarmingen uitzetten, behalve die in zijn kantoorruimte, wat het energieverbruik vermindert.

Het bedrijf heeft een solide beleid voor afvalvermindering en recycling ontwikkeld en geïmplementeerd. Naast het gebruik van recyclebare koffiebekers, dubbelzijdig printen en bulkinkoop in het zeldzame geval dat YugoTravel moet printen/bestellen, kan ook reductie met betrekking tot donaties van oude apparatuur en navulbare producten en verpakkingen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

4. Grondgebruik

Het bedrijf toont aan dat het alle materialen die gerecycled of hergebruikt kunnen worden (inclusief glas, papier, metaal, organisch afval, plastics en gevaarlijk afval) scheidt. Het organiseert inzameling en juiste afvoer volgens de Nederlandse wet. YugoTravel is een thuiskantoor en houdt zich aan alle lokale wetten voor grondgebruik, respecteert lokale culturele en natuurlijke bronnen in onze bedrijfsvoering, en geeft de voorkeur aan duurzame architectuur en ontwerp.

HOOFDSTUK 2: ALGEMEEN LEVERANCIERSBELEID 

YUGO Travel zet zich in voor het verantwoord inkopen van zijn producten en diensten, om schadelijke effecten op de samenleving, cultuur en natuur zoveel mogelijk te vermijden. Wij verwachten hetzelfde niveau van betrokkenheid en toewijding van onze leveranciers.

YUGO Travel werkt bij voorkeur samen met partners die de toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid delen. Dit betekent dat we de voorkeur geven aan partners die een geschreven duurzaamheidsverklaring hebben als een integraal onderdeel van hun bedrijfsbeleid en/of een duidelijk duurzaamheidsbeleid hebben. YUGO Travel geeft de voorkeur aan werken met leveranciers op de bestemmingen die lokaal eigendom zijn of beheerd worden, lokale en seizoensgebonden producten en diensten gebruiken en de lokale gemeenschap ten goede komen door lokaal en eerlijk personeel in te huren en eerlijke arbeidsomstandigheden te bieden. Waar mogelijk geeft YUGO Travel de voorkeur aan het selecteren van partnerbedrijven die voldoen aan toerisme-specifieke, internationaal erkende (GSTC-geaccrediteerde) certificeringen, of andere duurzaamheidscertificeringen zoals B Corp of ISO.

YUGO Travel verwacht dat zijn leveranciers zich houden aan een Gedragscode, die de volgende verantwoorde bedrijfspraktijken omvat:

 • Naleven van alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgevingen.
 • Respecteren van alle mensenrechten inclusief arbeidsrechten, kinderrechten en vrouwenrechten Toezeggen aan eerlijke arbeidsvoorwaarden.
 • Volgen van anti-corruptie, anti-omkoping, anti-afpersing en anti-discriminatiebeleid Beschermen van kinderen tegen (seksuele) uitbuiting via toerisme.
 • Beschermen van het milieu en natuurlijke hulpbronnen Handelen in het beste belang van lokale gemeenschappen Beschermen van de belangen van YUGO Travel.

YUGO Travel hanteert een nultolerantiebeleid en zal onmiddellijk elke relatie met leveranciers beëindigen die onze beleidsregels schenden, specifiek door handelingen van omkoping, corruptie, discriminatie en schending van mensenrechten.

YUGO Travel verhoogt het bewustzijn onder zijn leveranciers om gezonde sociale en milieupraktijken aan te nemen en hun koolstofvoetafdruk te minimaliseren.

YUGO Travel werkt actief samen met leveranciers om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. We moedigen onze leveranciers aan om continu te leren over duurzaamheid en bieden ondersteuning voor dit leren waar mogelijk.

YUGO Travel houdt open communicatielijnen met onze leveranciers en partners en moedigt feedback van onze belanghebbenden aan op elk moment en over elk onderwerp, in het bijzonder duurzaamheid.

Hoe implementeren we een beleid voor duurzaam inkopen? Het beleid moet duidelijk aangeven dat bij het inkopen van producten en diensten de voorkeur wordt gegeven aan producten die zijn geproduceerd met respect voor mens en milieu, en aan dienstverleners die een duurzaamheidsbeleid voeren. De (duurzame) alternatieven zullen moeten worden onderzocht en vergeleken met reguliere producten op kwaliteit, prestatie, prijs en verkrijgbaarheid. De uiteindelijke beslissingen moeten transparant, gedocumenteerd en beargumenteerd zijn, speciaal voor belangrijke producten, zoals papier of energie, of als je niet voor het duurzame alternatief hebt gekozen.

Model duurzaam inkoopbeleid: Ons bedrijf geeft de voorkeur aan duurzamere producten en diensten. Bij het selecteren van onze providers passen we de volgende procedure toe:

 • Wij geven de voorkeur aan producten met een erkend milieu- of duurzaamheidscertificaat of bewezen duurzaamheidskwaliteiten.
 • Wij geven de voorkeur aan producten die lokaal geproduceerd zijn.
 • We kopen waar mogelijk bij lokale leveranciers.
 • Wij werken bij voorkeur samen met leveranciers en dienstverleners met een duurzaamheidsreputatie. Bij het inkopen van sleutelproducten hanteren wij de volgende duurzame inkoopprocedure.
 • We proberen erachter te komen hoeveel van onze aankopen voldoen aan de vijf R’s: verminderen, repareren, hergebruiken, hergebruiken, recyclen.
 • We onderzoeken mogelijke duurzame alternatieven.
 • We vergelijken deze alternatieven op prijs, kwaliteit en verkrijgbaarheid.
 • We verbinden ons ertoe om het meest duurzame alternatief te kopen in relatie tot bovenstaande factoren.
 • De belangrijkste producten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: papier, elektrische apparaten, auto’s, elektriciteit, verwarming, meubels, schoonmaakmaterialen en bouwmaterialen.

Energiebesparingsbeleid

Hoe wij energie besparen op verwarming en ventilatie:

 • Schakel het verwarmings- / koelsysteem ’s nachts en in het weekend uit.
 • Verlaag de temperatuur tijdens het verwarmen. Door de temperatuur met 1 graad te verlagen, verlaag je de energierekening met ca. 7%.
 • Optimaliseer het verwarmingssysteem en installeer waar mogelijk elektronische thermostaatkranen; Programmeer de afzonderlijke verwarmingsperioden en temperaturen optimaal. Bijvoorbeeld een temperatuur voor overdag, ’s nachts, weekenden, vakanties enz.
 • Buitenmuren, daken, plafonds etc. isoleren. Vrijwel elke investering wordt in de eerste stookperiode terugverdiend.
 • Gebruik ventilatoren in plaats van airconditioning.
 • Gebruik geen elektrische kachels. Ze verbruiken veel energie. Gebruik ze alleen in noodgevallen.
 • Sluit deuren en ramen, plak isolatiefolie op enkel glas en ververs regelmatig de lucht om schimmel te voorkomen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie bij centrale verwarming. Ramen ca. 10 minuten regelmatig in plaats van het raam permanent open te laten staan. Zet de verwarming lager tijdens ventilatietijden.
 • Sluit in de winter en indien beschikbaar de buitenluiken ’s nachts.
 • Bedek de wanden achter de verwarmingselementen met reflectorfolie;

Hoe wij energie besparen op verlichting:

 • Probeer het daglicht maximaal te benutten, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat alle ramen vrij zijn. Daglicht is gratis en zelfs de meest efficiënte LED-verlichtingsarmaturen kunnen hier niet tegen concurreren.
 • Vervang conventionele gloeilampen door energiezuinige lampen, zoals compacte fluorescentielampen en LED-lampen, die tot 80% minder energie verbruiken (en die ook de hogere inkoopprijzen compenseert); Minimaliseer halogeenlampen.
 • Optimaliseer de verlichting van etalages met timers en lichtsensoren. Sluit het ’s nachts.
 • Gebruik geen lichtabsorberende lichthoezen.
 • Gebruik dimmers voor verlichting.
 • Installeer timers of bewegingssensoren voor verlichting in trappenhuizen of badkamers en stel ze zo snel mogelijk in.

Hoe wij energiebesparen op technische apparatuur:

 • Let bij de aanschaf van computers en printers op energielabels en vergelijk het energieverbruik.
 • Laat apparaten tijdens pauzes niet stand-by staan. Het is beter om ze volledig uit te schakelen.
 • Schakel het scherm uit als je het niet nodig hebt. Schermen kunnen zo worden ingesteld dat ze automatisch in stand-by gaan nadat ze ca. 20 minuten.
 • Printers kunnen ’s nachts worden uitgeschakeld. Het is het beste om een timer te gebruiken die voor een bepaalde tijd kan worden ingesteld.
 • Gebruik stekkerdozen met aan / uit schakelaars. Hiermee kun je meerdere apparaten tegelijk uitschakelen. Veel apparaten zoals schermen, modems, scanners en printers verbruiken nog steeds ongeveer 2 tot 3 watt in de ‘uit’-stand, dus het is logisch om ze volledig uit te schakelen.
 • Stel alle apparatuur vooraf in op de energiebesparende modus, het kan ongeveer 40 W besparen.
 • Schakel koffiemachines alleen in als dat nodig is.
 • Koop een koelkast zonder vriezer.
 • Als je een vriezer hebt, ontdooi deze dan regelmatig.
 • Zet geen warme maaltijden / dranken in de koelkast.
 • Zet de koelkast op een koele plek (zonder airconditioning, want koelkasten produceren netto warm); Gebruik een waterkoker om water te koken. Het verbruikt minder energie dan een (gas / elektrisch) fornuis en je kunt het net vullen met de benodigde hoeveelheid water (je kunt het vullen met bekers).
 • Bewaar koffie in een thermoskan in plaats van in elektrische verwarmingsapparaten.

Hoe wij water besparen:

Kranen

 • Waterbesparende kranen met een doorstroombegrenzer.
 • Installeer kranen die snel de gewenste temperatuur bereiken.
 • Repareer lekkende kranen. Zelfs een langzaam druppelende kraan kan 10.000 liter per jaar verspillen; Vermijd afwassen onder lopende kranen.

Vaatwassers:

 • Installeer een vaatwasser die 50% minder water verbruikt dan gemiddelde modellen; Wacht tot het vol is voordat je gaat wassen.
 • Schraap de vaat voor het wassen, in plaats van uit te spoelen.

Toiletten:

 • Vervang toiletten met enkele spoeling door dubbele spoeling; Repareer lekkende toiletten onmiddellijk.

Airconditioning:

 • Gebruik waar mogelijk ventilatoren en natuurlijke ventilatie; Schakel verwarming en koeling uit na kantooruren.

Planten:

 • Installeer regenwatertanks.
 • Gebruik droogtetolerante planten.
 • Geef de planten ’s ochtends of ’s avonds vroeg water.

Hoe wij verspilling voorkomen:

 • Gebruik recyclebare en hervulbare producten (toner, vloeibare zeep enz.).
 • Grote (bulk) verpakkingen in plaats van veel kleine verpakkingen (bijv. Papier, schoonmaakmiddelen etc.) Vermijd overmatige verpakking (bijv. Dubbele verpakking).
 • Gebruik hoogwaardige, duurzame en gemakkelijk te repareren producten.
 • Gebruik producten twee of drie keer (bijv. Vellen papier / notities).
 • Vermijd schadelijke of gevaarlijke producten of producten die dat nodig hebben, en geef de voorkeur aan milieuvriendelijke alternatieven.
 • Gebruik voedingsmaterialen met milieuvriendelijke verpakkingen (herbruikbaar) zoals hervulbare flessen, papieren / kartonnen verpakkingen etc.
 • Vermijd drankjes in blik, en geef de voorkeur aan (hervulbare) flessen, mokken etc.
 • Ga op de juiste manier om met oude elektrische apparatuur (e-waste):
 • Breng oude apparatuur naar een erkend afvalverwerkingscentrum. Breng apparatuur alleen naar kringloopwinkels als ze nog werken. Lever oude gsm’s, kabels en cd’s in bij legitieme organisaties.

HOOFDSTUK 3: ONZE PARTNERS IN DE REGIO

YUGO Travel werkt alleen samen met partners die zich houden aan het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf. YUGO Travel werkt samen met partners die gecertificeerd zijn of andere duurzame doelen hebben en dit kunnen aantonen. In het hele proces van het ontwikkelen en exploiteren van onze reispakketten, verwacht YUGO Travel dat partnerbureaus handelen in het beste belang van de omliggende gemeenschappen en het milieu, evenals onze gasten. De belangrijkste partnerbureaus worden geïnformeerd over het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf en wordt verwacht dat zij zich hieraan houden en/of dit communiceren naar de eindklanten. Wij weigen te werken met leveranciers die onacceptabele activiteiten organiseren.

Vervoer

 • YUGO Travel adviseert alleen vervoersaanbieders die zich houden aan het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf, bijvoorbeeld The Train Traveller.
 • Vervoer naar en op de bestemming wordt niet georganiseerd door YUGO Travel. Echter, vervoer per vliegtuig of elektrisch voertuig wordt in alle voorstellen geadviseerd.
 • Wanneer er in enkele gevallen een taxi wordt geboekt, wordt altijd rekening gehouden met de kortste route, schone auto en lokale chauffeur.
 • De 4×4’s in Montenegro worden door YUGO Travel verschaft en daarbij wordt rekening gehouden al deze aspecten.
 • Vermijden van binnenlandse vluchten.
 • Keuze voor openbaar vervoer (bus of trein) waar mogelijk en veilig Zorg voor optimale bezetting van busjes/auto’s.
 • Zorg voor goed onderhouden auto’s (schone motor en olie).
 • Kies voor carbon-free aanvullende activiteiten zoals fietsen, kajakken en wandelen.

Accommodaties

YUGO Travel werkt alleen met accommodaties die zich houden aan de Gedragscode van het bedrijf met betrekking tot Duurzaamheid. Dat wil zeggen dat we naar verschillende factoren kijken bij het kiezen van een accommodatie, in chronologische volgorde:

 • Aantal kamers. We geven de voorkeur aan minder dan 12.
 • Eco gecertificeerd Duurzaamheidsscore op booking.com In het selectieproces van accommodaties houdt YUGO Travel rekening met de duurzaamheidspraktijken van een accommodatie door hun duurzaamheidsmanagement en sociale en milieuvoetafdruk in acht te nemen.
 • YUGO Travel geeft de voorkeur aan de selectie van accommodaties die het landgebruik respecteren en beschermen, evenals respectvol de elementen van lokale architectuur, gebruiken en traditie benadrukken. YUGO Travel selecteert alleen accommodaties die worden gerund door locals / lokale families.

Beleidsvoorwaarden

De voorwaarden voor toewijzing worden besproken tussen Ruud en de accommodatieverstrekker ten minste 3 maanden voor het begin van het hoogseizoen (juni).
Prijzen worden besloten, zijn bekend en transparant tussen YUGO Travel en de accommodatieverstrekker. Aantal kamers en type kamer worden besloten, zijn bekend en transparant tussen YUGO Travel en de accommodatieverstrekker. Kamers worden gevuld tijdens het piekverkoopseizoen (jan-mei). Daarna worden lege kamers teruggegeven aan de accommodatieverstrekker. We verplichten ons om negatieve sociale en milieu-impact als gevolg van onze activiteiten te minimaliseren en verwachten dat onze partners hetzelfde doen. YUGO Travel behoudt zich het recht voor om dit te beëindigen als bewijs van schending van vertrouwen wordt gevonden.

Specifieke voorwaarden

 • De Leverancier mag geen kinderen in dienst nemen die jonger zijn dan 15 jaar.
 • Als de Leverancier jongeren tussen de 14 en 18 jaar in dienst heeft, moet de Leverancier hen met bijzondere overweging behandelen, bijvoorbeeld door hun werkuren te beperken.
 • De Leverancier mag niet direct of indirect accommodaties in dienst nemen die betrokken zijn bij dwangarbeid of die kinderen in dienst hebben om werk te verrichten dat normaal gesproken door volwassenen wordt gedaan. Er zijn speciale werktijden en -voorwaarden voor kinderen (< 14 jaar) die binnen het bedrijf werken, in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind en/of de ILO-conventie 138.
 • De touroperator is in staat om de contractuele overeenkomst voortijdig te beëindigen als de accommodatieleverancier geen adequate maatregelen neemt om seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen.
 • In geval van duidelijk bewijs dat gecontracteerde accommodaties de voorziening of integriteit van basisdiensten zoals voedsel, water, energie, gezondheidszorg of bodem aan de naburige gemeenschappen in gevaar brengen, kan dit een reden zijn om de samenwerking met de accommodatie te beëindigen. Leveranciers moeten hun negatieve impact op het milieu minimaliseren.
 • De Leverancier moet actief het gebruik van energie en water verminderen en het gebruik van chemicaliën die schade veroorzaken of risico’s voor gezondheid en/of milieu met zich meebrengen minimaliseren.
 • De Leverancier moet voldoen aan verplichte nationale en internationale wetgeving, met name met betrekking tot de procedures en normen voor afvalbeheer, de omgang en verwijdering van chemicaliën en andere gevaarlijke materialen, emissies en behandeling van afvalwater.
 • De Leverancier moet het gegenereerde afvalwater en vast afval monitoren en controleren en het, indien nodig, behandelen voorafgaand aan lozing of verwijdering.
 • Afval van alle soorten moet door de Leverancier zoveel mogelijk worden verminderd.
 • Het bedrijf en zijn directe dienstverleners promoten geen souvenirs of voedsel dat bedreigde flora- en faunasoorten bevat, zoals aangegeven in het CITES-verdrag en de IUCN ‘Rode Lijst’; historische en archeologische artefacten (behalve zoals toegestaan door de wet).

Activiteiten en excursies

YUGO Travel werkt alleen met excursieaanbieders die zich houden aan de Gedragscode van het bedrijf. Alle excursies en activiteiten die namens YUGO Travel worden aangeboden, respecteren lokale gebruiken, tradities, culturele integriteit en natuurlijke hulpbronnen. YUGO Travel verbindt zich er verder toe geen excursies aan te bieden die schadelijk zijn voor mensen, wilde dieren, het milieu of natuurlijke hulpbronnen zoals water en energie. YUGO Travel geeft de voorkeur aan excursies en activiteiten die lokale gemeenschappen ten goede komen, dierenwelzijn respecteren en milieubescherming ondersteunen. Excursies die interacties met wilde dieren omvatten, voldoen aan relevante gedragscodes. Elke verstoring van natuurlijke ecosystemen wordt geminimaliseerd. YUGO Travel heeft duidelijke richtlijnen voor milieuvriendelijke en cultureel gevoelige excursies die door of namens het bedrijf worden aangeboden. Deze richtlijnen worden actief gecommuniceerd aan gasten en worden ook verspreid en geïmplementeerd door excursieaanbieders en gidsen.

Hoe lever je een positieve bijdrage op reis?

Tijdens je reis kun je een positieve bijdrage leveren aan het land dat je bezoekt door bijvoorbeeld:

1) Excursies af te nemen bij lokale aanbieders die actief betrokken zijn in de bescherming van kwetsbare natuur of cultuur. Vaak komt een dele van de opbrengst direct ten goede aan hun projecten.

2) Lokale souvenirs te kopen en geen import uit verre landen. We wijzen je graag op de mogelijkheden. Een pot lokaal geproduceerde honing, breiwerk van lokale dames op de markt, dat soort souvenirs hebben de voorkeur boven uitheems koralen en ver weg geproduceerde producten.

3) Verblijf in kleinschalige accomodaties van lokale eigenaren, in plaats van in grote hotels van internationale ketens. Zo komt het geld direct ten goede aan de lokale gemeenschappen. Montenegro, en zeker de binnenlanden, behoort absoluut tot de armere helft van Europa. Jouw geld is meer dan welkom.

4) Omdat je van de gebaande paden afwijkt is er kans om dieren in het wild tegen te komen. Laat deze ten aller tijden met rust en in hun natuurlijk habitat. Je bent te gast in hen omgeving.

Bij het samenstellen van je reis hebben wij natuurlijk zoveel mogelijk al rekening gehouden met deze aspecten.

Reisleiders, lokale vertegenwoordigers en gidsen

YUGO Travel verbindt zich ertoe gekwalificeerde lokale gidsen, dragers, chauffeurs of ander lokaal personeel in dienst te nemen, hen een leefbaar loon te betalen en veilige en eerlijke werkomstandigheden te bieden. Wij verwachten hetzelfde van onze leveranciers die namens YUGO Travel lokaal personeel inhuren.

YUGO Travel begrijpt dat gidsen bemiddelaars zijn tussen de gasten en de sociaal-culturele en milieucontext van de bestemming, en hen het juiste gedrag overbrengen. Daarom zorgen wij ervoor dat alle gidsen regelmatig worden getraind en kennis hebben van de duurzaamheidsthema’s van de bestemming.

Bestemmingen

YUGO Travel geeft de voorkeur aan het werken in bestemmingen die duurzaamheid hebben omarmd als een integraal onderdeel van de ontwikkeling van de gemeenschap en de bestemming. YUGO Travel streeft ernaar bezoekers naar secundaire of minder bekende toeristische gebieden te sturen om overtoerisme te vermijden. YUGO Travel ondersteunt geen bestemmingen die een twijfelachtige reputatie hebben op het gebied van mensenrechten.

Bijdrage aan lokale gemeenschappen / lokaal economisch netwerk

YUGO Travel verbindt zich tot een positieve bijdrage aan de bestemmingen waarin we actief zijn, door:

 • Lokaal en verantwoord inkopen, en lokale en traditionele kunsten en cultuur ondersteunen.
 • Gasten aanmoedigen om verantwoord te winkelen en hen voor te lichten over illegale/verboden souvenirs Samenwerken met andere lokale toeristische belanghebbenden om de duurzame toeristische ontwikkeling van de bestemming verder te bevorderen.
 • Alle mensenrechten (d.w.z. rechten van kinderen, vrouwenrechten, arbeidsrechten, etc.) evenals landrechten respecteren en verdedigen

Mileubeheer

YUGO Travel verbindt zich tot milieubeheer in de bestemmingen waarin we actief zijn door:

 • Ervoor zorgen dat natuurlijke hulpbronnen intact blijven.
 • Gasten voorlichten over de principes van verantwoord reizen en verantwoord bezoekersgedrag

HOOFDSTUK 4: KLANTCOMMUNICATIE EN BESCHERMING 

Privacy

Onze klantenbescherming heeft onze prioriteit. Daarom hanteren we een duidelijk privacybeleid Reisvoorwaarden – YUGO Travel om te zorgen voor:

 • Naleving van de wetgeving in alle opzichten.
 • Bescherming van klanten en hun gegevens Klanten weten hoe hun informatie wordt gebruikt.

Wij werken geheel volgends de nieuwe AVG wetgeving. We verwerken persoonsgegevens alleen voor de vastgestelde doeleinden, zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring, en beperken ons tot de noodzakelijke gegevens. We vragen om expliciete toestemming waar nodig, zorgen voor beveiliging van je gegevens, delen geen informatie met derden tenzij noodzakelijk, en respecteren je privacyrechten. De verzameling van gegevens gebeurt bij verstrekking door jou of tijdens het gebruik van onze diensten, en het gebruik ervan hangt af van de aard van de diensten en jouw voorkeuren.

Om beknopt te verduidelijken dat we voldoen aan de AVG privacy regeling:

 • Doelgerichte verwerking: Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor vooraf duidelijk gedefinieerde doeleinden.
  Dataminimalisatie: Alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt. Toestemming: We vragen expliciete toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, indien vereist.
 • Beveiligingsmaatregelen: We hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen.
  Gegevensoverdracht: Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Rechten van betrokkenen: We erkennen en respecteren de rechten van betrokkenen onder de AVG, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens.

Deze punten tonen aan dat we ons inzetten om te voldoen aan de AVG en de privacy van onze gebruikers serieus nemen.

Marketing en communicatie

YUGO Travel streeft ernaar om in alle situaties en te allen tijde eerlijk te zijn. We bieden producten en diensten aan die doen wat we in onze communicatie beweren.We komen onze expliciete en impliciete verplichtingen en beloftes na. We zijn tegen greenwashing en staan 100% achter onze duurzaamheidsclaims. We streven ernaar inclusief en representatief te zijn in onze marketing, en altijd rekening te houden met culturele, religieuze en etnische gevoeligheden. Ons bedrijf zorgt ervoor dat geen enkel marketing- en reclamedocument, verklaring of andere publicatie misleidende informatie bevat, te veel adverteert en te weinig levert. We garanderen dat al ons personeel zich bewust is van en zorgt dat wat aangeboden wordt, gemakkelijk aan onze klanten geleverd kan worden.

Duurzaamheidscommunicatie

Klanten worden geïnformeerd over de sociale en milieu-impact van hun reis en worden voorgelicht over de duurzame keuzes die ze kunnen maken, inclusief transparante communicatie over:

 • Gecertificeerde accommodaties.
 • Compensatie van de CO2-uitstoot van hun reizen.
 • Activiteiten en excursies die de lokale gemeenschappen en milieubescherming ten goede komen.
 • Niet-toeristische plekken, toegangen en bestemmingen.

Klantenervaring

Het bedrijf streeft ernaar dat alle klantenervaringen positief zijn, daarom wordt na elke reis een verzoek om feedback verzonden. YUGO Travel houdt de communicatielijnen met onze klanten open en moedigt feedback aan op elk moment en over elk onderwerp, met name duurzaamheid. Communicatie verloopt direct via e-mail of WhatsApp.

We staan open en moedigen communicatie naar ons toe aan over elke waarneming van kinderarbeid of seksuele uitbuiting. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zelfs in geval van twijfel.

Contact / Verantwoordelijke persoon

Ruud Peeten is verantwoordelijk voor het eigendom en de uitvoering van dit beleid.
Melissa is verantwoordelijk voor de promotie en implementatie van dit duurzaamheidsbeleid binnen YUGO Travel. De implementatie van dit beleid zal worden geleid door de Coördinator Duurzaamheid, Melissa Cehic.

Effective date: This policy is effective from November 2023.

Please find here the English version

Sustainability Policy ENG

menu
close

Home

Onze reizen

Maatwerk

Over ons

Duurzaamheid

Reisvoorwaarden

STO Garant

Contact